Regulamin Sklepu Internetowego NJ Drogerie

§1 Postanowienia ogólne

 

1.      Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego NJ Drogerie, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym NJ Drogerie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta opłaty za zamówione produkty, dostawy zamówienia, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2.      Sklep Internetowy NJ Drogerie działający pod adresem http://njdrogerie.pl/ prowadzony jest przez Tompol Tomasz Szczerba z siedzibą przy ul. Wierzbowa 1, 55-040 Domasław  NIP 896-117-90-85, zwany dalej „SPRZEDAJĄCYM”.

3.      Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie WWW.njdrogerie.pl

4.      .Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 

  1. Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem WWW.njdrogerie.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez nazwa i adres firmy;
  2. Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień oraz przetwarzania w celach marketingowych.
  3. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim SPRZEDAJĄCY skompletuje zamówienie i przekaże je do wysłania przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy na adres wskazany przez Klienta.
  4. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;
  6. Konsument - osoba fizyczna dokonującą ze SPRZEDAJĄCYM czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  7. Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;
  8. Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób płatności, itp.;
  9. Realizacja zamówienia- dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.

10)  Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;

5.      Do korzystania ze Sklepu Internetowego NJ Drogerie, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego NJ Drogerie oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest komputer stacjonarny lub urządzenie przenośne z procesorem minimum 500 Mhz, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość min. 1000 x 700 px i min. 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome itp.), klawiatura i myszka lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

6.      Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego NJ Drogerie, zgodnie z jego przeznaczeniem.

7.      Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego NJ Drogerie, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego NJ Drogerie, lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

8.      Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego NJ Drogerie do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego NJ Drogerie, jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp., bez uprzedniej zgody SPRZEDAJĄCEGO.

9.      SPRZEDAJĄCY oświadcza, że sprzedawane w sklepie internetowym produkty są wolne od wad. Wyjątek stanowią te produkty, w których opisie jest to wyraźnie zaznaczone.

 

§2 Rejestracja i logowanie

 

1.      Do dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym NJ Drogerie nie jest konieczne dokonanie rejestracji.

2.      Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

3.      W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej wybrać zakładkę „Zaloguj się”, a następnie kliknąć "Rejestracja" wypełnić formularz rejestracyjny podając wymagane dane. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link ukryty pod polem „zarejestruj”.

4.      Podanie danych osobowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie Internetowym NJ Drogerie Niepodanie wymaganych danych może zablokować czynność, której dane te dotyczyły.

5.      Późniejsze logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez użycie loginu wybranego przy tworzeniu konta oraz hasła, które użytkownik wprowadził w formularzu rejestracyjnym.

6.      Korzystając z usług Sklepu Internetowego NJ Drogerie Klient akceptuje zasady zawarte w Regulaminie.

7.      Dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez SPRZEDAJĄCEGO jego danych w celach związanych z realizacją sprzedaży. SPRZEDAJĄCY nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Klientów.

 

§3 Składanie zamówień

1.      Zamówienia w Sklepie Internetowym NJ Drogerie można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

2.      Klient składa zamówienie poprzez wskazanie na stronie Sklepu Internetowego NJ Drogerie produktu, którym jest zainteresowany i uruchomienie linku ukrytego pod polem „do koszyka”. Następie Klient potwierdza gotowość do zakupu klikając w widoku koszyka przycisk „dalej”, następnie wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać: a) wyboru zamawianych towarów lub usług oraz ich ewentualnej specyfikacji (kolor, wielkość, itd.), b) adresu dostawy, c) wyboru sposobu płatności; d) domyślną formą udokumentowania transakcji jest paragon fiskalny.

3.      W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep Internetowy NJ Drogerie zawiadomi o tym fakcie Klienta drogą mailową lub telefoniczną. Klient będzie mógł zmienić lub anulować zamówienie.

4.      Konsument przed złożeniem zamówienia jest informowany na stronie Sklepu Internetowego „NJ Drogerie” o:

1)      głównych cechach świadczenia; z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się ze Sklepem;

2)      danych identyfikujących sprzedawcę, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;

3)      adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi Konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;

4)      adresie, pod którym Konsument może składać reklamacje;

5)      łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach;

6)      sposobie i terminie zapłaty;

7)      sposobie i terminie spełnienia świadczenia oraz stosowanej procedurze rozpatrywania reklamacji;

8)      sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także linku do wzoru formularza odstąpienia od umowy,

9)      kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;

10)  obowiązku dostarczenia rzeczy bez wad;

5.      Konsument jest zobowiązany przed złożeniem zamówienia wyraźnie potwierdzić, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

6.      Potwierdzenie, o którym mowa w ustępie 5 powyżej następuje poprzez kliknięcie w ikonę "kupuję i płacę".

7.      Po złożeniu zamówienia na podany przez Konsumenta adres poczty elektronicznej zostanie przesłana wiadomość potwierdzająca zawarcie umowy na odległość.

8.      SPRZEDAJĄCY uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.

 

§4 Formy płatności i dostawy

1. Na stronie Sklepu Internetowego NJ Drogerie zamieszczona jest przy każdym oferowanym produkcie cena brutto. Cena jest podawana w złotych polskich i nie zawiera informacji na temat kosztów przesyłki.

2. Oferta oraz ceny produktów ważne są do wyczerpania zapasów lub upłynięcia terminu obowiązywania oferty.

3. Klient może zapłacić za zamówienie:

     przy odbiorze przesyłki,

     dokonując przelewu tradycyjnego,

     korzystając z usługi PayU

     korzystając z usługi PayPal

4. Realizacja zamówień następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej.

5. Cena za dostawę wynosi 15 zł. Jeżeli Klient dokonał w Sklepie Internetowym zakupu na kwotę powyżej 1500 zł, koszt dostawy ponosi SPRZEDAJĄCY.

 

§5 Realizacja zamówień

1.      Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17.

2.      Zamówienie realizowane jest w zależności od dostępności produktu, nie dłużej jednak niż w przeciągu 72 h od momentu zaksięgowania wpłaty. SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w dłuższym niż 72 h. terminie, o czym Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo.

3.      Zamówienie zagraniczne jest realizowane w terminie od 2 do 14 dni roboczych.

4.      Zamówienia składane w PLN są realizowane tylko na terenie Polski.

 

§6 Warunki reklamacji

1.      Reklamacje należy składać poprzez formularz dostępny na stronie NJ Drogerie

2.      Składając reklamację należy dostarczyć do Sklepu Internetowego NJ Drogerie. reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem podanym w ustępie 1 powyżej.

3.      Sklep Internetowy NJ Drogerie rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego produktu z uwzględnieniem zapisu w ustępie 4 punktu 6 niniejszego Regulaminu.

4.      W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sklep Internetowy NJ Drogerie naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru. Sklep Internetowy NJ Drogerie może naprawiać reklamowany produkt tylko raz. W przypadku wystąpienia kolejnej wady Klient ma prawo żądać zwrotu pełnej kwoty, którą uiścił za produkt.

5.      Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność SPRZEDAJĄCEGO z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił za nabycie danego produktu.

 

§7 Prawo odstąpienia od umowy przez konsumenta. 

1.      Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta.

2.      Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1)      dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a)      obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;

b)       polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

c)      dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

3.      Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór zawarty jest pod adresem …………………

4.      Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5.      Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać listem poleconym na adres określony w §1 ustęp niniejszego Regulaminu.

6.      W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7.      Sklep Internetowy NJ Drogerie nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep Internetowy NJ Drogerie nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych  lub błędnego numeru konta.

8.      Konsument  ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z dowodem sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi SPRZEDAJĄCY. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie SPRZEDAJĄCEGO zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt SPRZEDAJĄCEGO.

9.      Konsument,  który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Kurier ma obowiązek pojawić się w miejscu dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania protokołu uszkodzenia. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania i kompletu oryginalnych oznakowań reklamowanego towaru.

 

§8 Polityka prywatności

1.      Klient  oświadcza, że jego dane podawane podczas procesu rejestracji są prawdziwe.

2.      Konto Klienta zawiera dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Klient powinien niezwłocznie zaktualizować swój profil.

3.      Klient  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych formularzu rejestracyjnym w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży. Każde inne wykorzystanie danych osobowych Kupującego wymaga jego odrębnej zgody.

4.      Klient może w każdej chwili usunąć swoje konto ze Sklepu Internetowego NJ Drogerie, w tym celu należy napisać maila na adres ……………. w temacie wpisując "usuń". Mail z prośbą o usunięcie konta musi być wysłany z adresu podanego podczas rejestracji.

5.      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w sklepie ……………. jest ……………….. z siedzibą w ………. przy ul. ………., NIP ……………. Każdy zarejestrowany Kupujący ma zapewnione prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy, uzupełniania i usunięcia.

6.      Internetowa przeglądarka stosowana przez Kupującego może być wyposażona w opcję przechowywania plików tekstowych (ang. "cookies"), które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego użytkownika, dzięki czemu będzie mógł go "rozpoznać" przy ponownym połączeniu. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji oraz ułatwiające aktywne korzystanie z wszystkich usług dostępnych w ramach serwisu bez konieczności każdorazowego logowania. Zawartość plików „cookies” nie daje możliwości identyfikacji danego użytkownika. Za pomocą plików „cookies” nie są również przetwarzane ani przechowywane dane osobowe, „cookies” w żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

7.      SPRZEDAJĄCY przechowuje pliki cookies na komputerach Użytkowników w celu: 1) utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu); 2) tworzenia statystyk oglądalności.

8.      Klient może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania cookies, co jednak może wpłynąć na funkcjonalność Sklepu Internetowego NJ Drogerie

§9 Postanowienia końcowe

1.      Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego NJ Drogerie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

2.      Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronach sklepu internetowego NJ Drogerie, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

3.      Wszystkie prezentowane na stronie Sklepu Internetowego NJ Drogerie towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

4.      Sklep Internetowy NJ Drogerie nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

5.      Sklep Internetowy NJ Drogerie nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

6.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

7.      Właściciel sklepu nie jest producentem sprzedawanych przez siebie produktów.

8.      Wszelkie wykorzystywanie zdjęć, kopiowanie strony w całości lub jej elementów bez pisemnej zgody właściciela sklepu NJ Drogerie jest zabronione i może rodzić stosowne konsekwencje prawne.

9.      Sklep Internetowy NJ Drogerie zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep Internetowy NJ Drogerie, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Sklepu Internetowego NJ Drogerie Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 2017.04.01

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.